– دادشم اول توضیح بده چطوری مجوز گرفتی؟! آیا خونوادت موافقت داشتن؟!پیش کدوم دکتر رفتی؟!اسمش؟!عملت سخت بود!! الان راضی که عمل کردی؟!حرف مردم آزارت نمیداد؟!الان رابطت باخونوادت چطوره؟!بعد عمل دردی ناراحتی نداشتی؟!تخلیه سینه،رحم تخمدان چطور بود؟!امکانش هس عکسشم بدی؟!

– من سال۱۳۹۳ مجوز گرفتم.

از طریق یکی از مشاورام .

فهمیدم ک کارام بهزیستی هم انجام میده.بهزیستی استان رفتم ی پرونده تشکیل دادم.چون قبلا مشاوره خیلی رفتم زیاد اذیت نشدم سه ماه بهزیستی مشاور رفتم حرف زدم.بعدش خانوادم چون راضی نبودن به خاطر نارضایتی خانواده عمل نکردم.

مدارکم ارجا دادن پزشکی قانونی .از اونجا ی مبلغی ریختم .ی چند تا مدارکم بردم دادگاه .بعدش ی کمیسیون گذاشت بعداز سه هفته جواب دادن .مجوزعملم را دادن.

خانواده ام اول راضی نبودن. واسه همین دوسال بعداز حکمم عمل نکردم .تا راضی بشن .بعدش که راضی شدن عمل کردم.

عمل تغییر جنسیت ام رودکتر اتوسا معروفی مشهد انجام داد.

اصلا سخت نبود اصلاا.فقط یک شب بیمارستان بودم.

هر ثانیه هر دقیقه ارزو میکنم ک زودتر عمل میکردم حالم روحیم خوب حتی خانوادم میگن کاش ۵سال زودتر عمل میکردی.

خداروشکر فامیلای دور وریام سریع اوکی شدن .اصلا اذیت نشدم.

خیلی بهتراز قبلم باهاشون میتونم راحت حرف بزنم باورم کردن.

فقط شب عمل کمی درد داشتم.

درد ماستکتومی سینم بخیاش خیلی کم بود.

رحمم بخیش خیلی پایین دیده نمیشه…

ما همه جا هستیم، آزاد و برابر