سال گذشته من و همكارم با جوانان اقليت جنسي و جنسيتي سراسر ژاپن مصاحبه كرديم تا
درباره تجربه هايشان در مدرسه ياد بگيريم.

اطلاعاتي كه مستند شد دلخراش بود : آزار
و اذيت و قلدري زندگي هاي بسياري از جواناني
كه ملاقات كرديم را دگرگون كرده است. بسياري مدرسه را رها كردند. گزارشي كه ما در ماه
مي منتشر كرديم نور را بر اقليت اغلب خاموش تاباند و از دولت خواست تا تغييرهايي براي
حفاظت از آنها ايجاد كند.

با بررسي برنامه آموزشي ملي ژاپن در امسال،
دولت فرصت يك بار در يك دهه را دارد كه اين وضعيت را بهبود بخشد.

براي مثال، در حالي كه برنامه آموزشي بهداشت
هم در مدرسه ابتدايي و هم دبيرستان آموزش مي دهد كه كودكان، همانطور كه بزرگ مي شوند،
“بطور طبيعي كششي نسبت به جنس مخالف را گسترش مي دهند”، بازگشتي براي افراد
همجنسگرا يا دگرجنس گونه وجود ندارد.

بايد در آموزش اين مساله تحديد نظر شود
كه كشش به افراد همجنس و گسترش هويت جنسيتي دگرگوني هاي زندگي بشر مي باشند.

يك پيام كه ما از جوانان دگرباش، دوستان
و آموزگارهايشان شنيديم تقريبا هم راي بود :

جوانان ژاپن مي خواهند كه واقعيت ها درباره
گرايش جنسي و هويت جنسيتي را در كلاس يادبگيرند نه از گزارش هاي
جديد كليشه اي شده يا شعارهاي ضد همجنسگرا.

آموزگاري در توكيو به ما گفت :”وزارت
آموزش بايد دانش را اجرا كند.”

وزارت آموزش از پيش گام هايي برداشته است.
اين وزارت در كتاب راهنماي آموزگاران در آوريل ٢٠١٦، اشاره به اقدامي اميدبخش نسبت
به آموزش فراگير نمود، بيان كرد :”اين ممكن است كه هويت جنسيتي و گرايش جنسي به
عنوان بخشي از آموزش حقوق بشر در ارتباط هستند.”

ماه آينده، ژاپن همراه با ايالات متحده و هلند يك كنفرانس درباره قلدري دانش آموزان دگرباش برگزار كردند – كه رهبري بين المللي دولتي
را بر ايمن كردن مدرسه ها براي تمامي دانش آموزان نشان داد.

درحالي كه اينها اقدام هايي اميدواركننده
هستند، دولت بايد از فرآیند بازنگری و اصلاح برنامه آموزشي به عنوان فرصتي براي ايجاد
پيشرفت واقعي نسبت به حفاظت از تمامي دانش آموزان استفاده كند.

دانش آموزان ژاپني به ديدبان حقوق بشر گفتند
كه به دليل نبود يك برنامه آموزشي دربرگيرنده دگرباشان، اطلاعاتي كه آنها درباره افراد دگرباش
از آموزگاران دريافت مي كنند، نادرست، گاهی اوقات متعصب و بر پايه ديدگاه هاي فردي
آموزگاران در مورد ميل جنسي به جاي علم يا
حقوق بشر بود.

پروفسور ييسوهارو هيداكا بين سال هاي
٢٠١١ و ٢٠١٣ تقريبا ٦ هزار آموزگار را بررسي نمود كه از كودكستان تا دبيرستان در پنج
بخش شهري تدريس كردند. او يافت كه بين ٦٣ و ٧٣ درصد پاسخ دهندگان نشان دادند كه آنها
فكر مي كنند مسائل دگرباشان بايد در اين برنامه آموزشي شامل شود.

دولت ژاپن بايد گامي در اصلاح برنامه آموزشي
ملي بردارد تا موضوع هاي دگرباشان را به جاي اختياري، استانداردسازي و اجباري كند.

ترجمه تخصصي براي دارما و مارتيا: احسان
پارسي

‏‎ما همه جا هستيم، آزاد و برابر:

‏‎فيس بوك ما:

‏‎‏‎‏https://m.facebook.com/DharmaMartia

‏‎وب سايت ما:

‏‎‏http://dharmamartia.org

‏‎صفحه خبر وب سايت :

‏‎‏http://dmblog.dharmamartia.org/
home

اينستاگرام ما:

‏dharma martia

توييتر ما:

‏@DharmaMartia

‏‎كانال تلگرام ما:

‏‎‏https://telegram.me/DharmaMartia

‏‎همكاران ما:

‏‎‏رسانه
همياري:

‏‎‏http://media.hamyaari.ca

‏‎‏سايت
خودنويس:

‏‎‏www.Khodnevis.org

‏‎‏
فضاي اختصاصي دارما و مارتيا در تريبون زمانه:

www.tribunezamaneh.com/archives/author/dharma-martia

سايت پلنت ترنسجندر:

‏www.planettransgender.com

‏‎منبع :

https://www.hrw.org/news/2016/10/12/japans-chance-lgbt-inclusive-curriculum